Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów
+48 13 43 411 20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzozowie (36-200) przy ulicy Rzeszowskiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107922, NIP 686-00-00-853, której w całości wpłacony kapitał zakładowy wynosi 9.300.000 złotych, zwołuje na dzień 15 listopada 2021 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki
  5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.