Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów
+48 13 43 411 20

Informacje dla akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY ZTS ARTGOS S.A. NA DZIEŃ 31 MAJA 2022 R

Zarząd Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzozowie (36-200) przy ul. Rzeszowskiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107922, NIP 686-00-00-853, której w całości wpłacony kapitał zakładowy wynosi 9.300.000 złotych zwołuje na dzień 31 maja 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Informacja Zarządu zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 5
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZTS ArtGos S.A.

Zarząd Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brzozowie (36-200) przy ul. Rzeszowskiej 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107922, NIP 686-00-00-853, której w całości wpłacony kapitał zakładowy wynosi 9.300.000 złotych, zwołuje na dzień 31 marca 2021 r., na godzinę 10:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej IX kadencji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla członków Zarządu za rok 2020.
10. Informacja Zarządu zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 5 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2021.
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Zarządu na rok 2021.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


WEZWANIE 5 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej 20 (zwanego dalej Spółką), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-13:00.

Niniejsze wezwanie jest 5 z 5.


WEZWANIE 4 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej 20 (zwanego dalej Spółką), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-13:00.

Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.


ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZTS „ARTGOS” S.A.

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. działając na podstawie § 399 ust.1, § 400 ust.1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30.12.2020 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul Nowy Świat 6/12 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZTS „ARTGOS” S.A.

Pełna informacja oraz porządek obrad do pobrania w załączniku:


WEZWANIE 3 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej 20 (zwanego dalej Spółką), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-13:00.

Niniejsze wezwanie jest 3 z 5.


WEZWANIE 2 DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej 20 (zwanego dalej Spółką), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-13:00.

Niniejsze wezwanie jest 2 z 5.


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd ZTS ARTGOS S.A. z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzeszowskiej 20 (zwanego dalej Spółką), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-13:00.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.