Rzeszowska 20, 36-200 Brzozów
+48 13 43 411 20

Polityka antykorupcyjna

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ZTS ARTGOS S.A

I CEL

 1. Celem Polityki antykorupcyjnej jest ustanowienie zasad i standardów postępowania w Spółce mających na celu zapobieganie oraz reagowanie na działania, które mogą nosić znamiona korupcji. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz unikanie ryzyka wystąpienia nadużyć.

II ZASTOSOWANIE

 1. Polityka antykorupcyjna ZTS ARTGOS S.A ma zastosowanie do wszystkich pracowników Spółki, w tym członków zarządu i rady nadzorczej, osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne, przedstawicieli oraz inne osoby działające w imieniu Spółki.

Spółka nie toleruje korupcji w żadnej formie i jest zaangażowana w podejmowanie działań prewencyjnych, aby uniknąć korupcji i z nią walczyć.

III ZOBOWIĄZANIA ANTYKORUPCYJNE

 1. Pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele firmy ZTS „ARTGOS” S.A postępują zgodnie z obowiązującym prawem oraz przyjętym w Spółce Kodeksem Etycznym stosując zasadę zerowej tolerancji dla korupcji i płatnej protekcji we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Zasada braku tolerancji dla korupcji ma zastosowanie w relacjach zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym.

 2. Spółka sprzeciwia się korupcji we wszystkich formach lub działaniach o charakterze korupcyjnym, które są określone w przepisach prawa lub innych aktach prawnych mających zastosowanie w niniejszej Polityce, w tym wszelkie formy korupcji takie jak żądanie lub oferowanie łapówki, uzyskiwanie wpływów, gratyfikacje Lub ukrywanie takich przestępstw natury korupcyjnej.

 3. Partnerzy biznesowi, dostawcy i inne strony trzecie mające relacje ze Spółką także muszą opierać swoją działalność na zasadach etycznego i odpowiedzialnego biznesu i muszą prowadzić działalność zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 4. Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w Spółce jak i w relacjach z jej interesariuszami:
 • przekupstwo
 • wymuszanie lub nakłanianie
 • handel wpływami
 • legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych

5. Prezenty i inne korzyści

Pracownicy nie mogą bezpośrednio ani pośrednio przyjmować jakichkolwiek prezentów związanych z działalnością Spółki, chyba że:

 • Prezent jest prezentem biznesowym o charakterze promocyjnym (zazwyczaj oznaczony znakiem handlowym firmy wręczającej) i o niskiej wartości, lub oczywistym jest, że odmowa przyjęcia prezentu może obrazić osobę wręczającą prezent, a prezent jest oferowany i przyjmowany bez wyraźnego ani dorozumianego zobowiązania otrzymującego na rzecz wręczającego.
 • Pracownicy mają zakaz bezpośredniego lub pośredniego żądania prezentów i/lub gościnności od zainteresowanych stron trzecich.

 • Odnośnie oferowania korzyści, pieniędzy i prezentów innych niż niskowartościowe prezenty biznesowe Pracownicy muszą niezwłocznie powiadomić swoich bezpośrednich przełożonych. Koszty podróży i zakwaterowania Pracownika odwiedzającego aktualnych lub potencjalnych dostawców, partnerów lub inne strony trzecie pokrywane są przez Spółkę.

6. Wręczanie prezentów i innych korzyści:

 • Zasady wręczenia prezentów i innych korzyści mają zastosowanie również w przypadku wręczania prezentów i innych korzyści w imieniu i w interesie Spółki. Pracownicy nie mogą wręczać prezentów w imieniu i w interesie Spółki z wyjątkiem prezentów biznesowych o charakterze promocyjnym (zazwyczaj oznaczonych znakiem handlowym Spółki)
 • Prezenty biznesowe w Spółce mają za zadanie jedynie wzmocnienie wizerunku Spółki; nie można ich stosować, aby uzyskać korzyści w innej sferze;
 • W ramach Spółki zabronione jest wręczanie prezentów w jakiejkolwiek formie urzędnikom regionalnym lub lokalnym, urzędnikom służby cywilnej, pracownikom państw obcych, organizacji międzynarodowych lub krajów, w których Spółka prowadzi działalność, ani pracownikom lub audytorom spółek, instytucji lub organizacji państwowych lub lokalnych.

Wszelkie decyzje odnośnie wręczenia prezentów osobom wymienionym w niniejszym punkcie muszą być zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za politykę antykorupcyjną.

Całkowicie zabronione są prezenty w postaci sum pieniężnych, a jeśli są one oferowane, należy odmówić ich przyjęcia.

Zabronione jest wręczanie upominków lub wyświadczanie przysług poza standardowymi relacjami biznesowymi na rzecz obecnych lub przyszłych klientów z którymi Spółkę wiążą relacje umowne lub z którymi zamierza negocjować umowę.

7. Zagraniczni funkcjonariusze publiczni.

Pracownicy mający do czynienia z zagranicznymi funkcjonariuszami publicznymi lub działający w państwach obcych muszą stosować zasadę braku tolerancji dla korupcji oraz stosować się do zapisów niniejszej Polityki niezależnie od tego, czy dane działania o charakterze korupcyjnym są karalne w danym państwie obcym.

IV PRZEJRZYSTA RACHUNKOWOŚĆ

 1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe oraz politykę finansową w sposób przejrzysty, Spółka przestrzega wszystkich wymagań zawartych w przepisach prawa lub innych aktach prawnych mających zastosowanie do Spółki, w tym w przepisach antykorupcyjnych.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie, w tym wprowadzanie do obrotu, fałszywych dokumentów i faktur, jak również wprowadzanie niewłaściwych, niejednoznacznych lub mylących zapisów księgowych. Zakazane jest wykorzystanie jakichkolwiek procedur, technik czy rozwiązań księgowych, które miałyby na celu dokonanie lub przyjęcie nielegalnych płatności.

V KONFLIKTY INTERESÓW

 1. Decyzje biznesowe i działania Spółki oparte są na zasadzie największej korzyści dla Spółki. Przedstawiciele muszą unikać wszelkich konfliktów interesów, które mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na bezstronne i obiektywne wykonywanie ich obowiązków lub funkcji.
 2. Instrumenty pracy, zasoby finansowe i materialne oraz informacje wewnętrzne i poufne
  Spółki mogą być wykorzystywane jedynie w celach związanych z wykonywaniem przez Pracownika swoich bezpośrednich obowiązków, z wyjątkiem sytuacji, w których takie wykorzystanie jest wyraźnie uregulowane w formie pisemnej.
 3. Pracownik w sytuacji mogącej skutkować konfliktem interesów lub dostrzegający potencjalny konflikt interesów w działalności innych pracowników musi poinformować o tym osobę odpowiedzialną za politykę antykorupcyjną. Pracownicy, którzy znajdą się w takiej sytuacji zawsze muszą poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego i osobę odpowiedzialną za politykę antykorupcyjną.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

 1. Obowiązkiem wszystkich pracowników, współpracowników oraz reprezentantów Spółki jest unikanie sytuacji i działań, które mogą prowadzić do korupcji. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Polityce Antykorupcyjnej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z Regulaminu Pracy oraz odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszej Polityki Pracodawcy przysługuje możliwość
  rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym.

VII ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH

 1. W przypadku podejrzenia naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, pracownik zobowiązany jest do powiadomienia swojego bezpośredniego przełożonego oraz osobę odpowiedzialną za politykę antykorupcyjną.
 2. Wobec pracowników informujących o występujących nieprawidłowościach Spółka nie będzie wyciągała konsekwencji w postaci rozwiązania umowy o pracę lub stosunku służbowego. Nie będą tolerowane żadne formy dyskryminacji lub nękania wobec osób, które będą w dobrej wierze zgłaszać swoje obawy lub podejrzenia co do potencjalnych zjawisk korupcyjnych.
 3. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane i dokładnie badane. Dla zgłoszeń, w których może wystąpić odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, przeprowadzane są szczegółowe postępowania wyjaśniające.

VIII ZARZĄDZANIE POLITYKĄ ANTYKORUPCYJNĄ

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności Polityki Antykorupcyjnej z systemem prawnym, dobrymi praktykami oraz przyjętymi standardami etyki biznesowej, a także za przestrzeganie postanowień Polityki przez pracowników.